Przeglądy regałów

Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003r. Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską PN-EN 15 635, pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Norma PN-EN 15 635 nakazuje wykonywanie przeglądu eksperckiego, który może wykonać tylko osoba kompetentna w odstępach max. 12 miesięcy.
Odpowiednio przeszkolony pracownik firmy Optilog dokona przeglądu zwracając szczególną uwagę na:
• uszkodzenia konstrukcji regałów (słupów, belek, diagonali, osłon)
• wypionowanie rzędów regału
• wygięcie belek regałowych (nieprawidłowe rozmieszczenie towarów w regałach)
• niezbędną dokumentację instalacji regałów
• obecność i aktualność tablic znamionowych
• poprawność obciążenia regału
• stopy, połączenie belek do słupów, połączenia śrubowe

Każdy przegląd regałów wykonany przez eksperta Optilog zakończony jest dokumentacją poprzeglądową zawierającą szkic ustawienia regałów wraz z zaznaczonymi uszkodzeniami.